scops

Onze school gaat uit van en wordt beheerd door de Stichting voor Christelijk Onderwijs in Papendrecht en Sliedrecht (SCOPS). De stichting was tot 1 januari 2022 een vereniging, ontstaan uit een fusie in 2017 van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs te Papendrecht, (VCNOP) en de Vereniging voor Christelijk Onderwijs Sliedrecht (VCOS). Door SCOPS worden zeven scholen in stand gehouden.

sliedrecht

  • Anne de Vriesschool (Deltalaan 200 en Menuet 70)
  • CBS Oranje-Nassau (Merwestraat 16)
  • CBS Prins Willem-Alexander
    (Prof. van der Waalslaan 2 en Valkweg 2)

papendrecht

  • IKC Beatrix (v.d. Palmstraat 8)
  • Kindcentrum Prins Constantijn (Walmolen 2)
  • Christelijk Kindcentrum Prins Floris (Moerbeihof 5 en Zuidkil 53)
  • Kindcentrum Oranje-Nassau (Leeuwerikstraat 7)

grondslag en doel van de stichting

De stichting heeft tot grondslag de Bijbel als Gods Woord, volgens de traditie en naar het belijden en beleven van Bijbelgetrouwe genootschappen. Voor de stichting is de Bijbel de belangrijkste leidraad bij de opvoeding, gericht op de liefde voor God, voor elkaar en voor de schepping. De stichting heeft ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van scholen voor christelijk (basis)onderwijs in overeenstemming met haar grondslag, zoals omschreven in artikel 3 van de statuten.

donateurschap

Bij aanmelding van uw kind vragen wij u een verklaring in te vullen, waarin u aangeeft de grondslag van de SCOPS te onderschrijven, dan wel te respecteren. Ook verklaart u hiermee op de hoogte te zijn van de omgangsvormen, respectvol gedrag en taalgebruik, die horen bij de scholen van de stichting.

Een christelijke school tilt zwaar aan haar identiteit en kenmerkt zich door te hechten aan een grote betrokkenheid van ouders bij het onderwijs. Ook u kunt met ons bewust kiezen voor christelijk onderwijs en dit daadwerkelijk ondersteunen door donateur te worden van de SCOPS. U vindt het donateur formulier op de website van de SCOPS. Donaties worden besteed aan bijbels voor nieuwe leerlingen en leerlingen die afscheid nemen.

Het aanspreekpunt van de SCOPS is de heer J. Berghout, voorzitter College van Bestuur.