Communicatie

Wij vinden het van groot belang dat er goed contact bestaat tussen de  ouders/verzorgers en de school. Ouders en leerkrachten hebben namelijk altijd hetzelfde belang voor ogen: het welzijn van de kinderen. Wij willen u vragen bij ons te komen, als u denkt dat er communicatieproblemen zijn. Deze kunnen het best zo snel mogelijk opgelost worden. Sleutelwoorden in het contact met elkaar zijn voor ons: openheid, eerlijkheid en respect.

vragen

Als u vragen hebt over de ontwikkeling/begeleiding van uw kind dan horen wij dat graag. U kunt voor deze vragen in eerste instantie terecht bij de leerkracht van uw kind. 

U kunt ook in gesprek met onze Intern Begeleider (IB-er), mevr. Saskia van Nes. Voor een afspraak kunt u haar mailen. Telefonisch is zij te bereiken van maandag t/m donderdagochtend.

Startgesprekken

Aan het begin van het schooljaar vinden de startgesprekken plaats. Het doel van deze gesprekken is om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, waardoor wij het lesaanbod zo optimaal mogelijk kunnen afstemmen op de behoeften van uw kind. De kernvraag tijdens deze gesprekken is: “Wat heeft uw kind nodig om goed tot leren te kunnen komen?” Het is tijdens deze gesprekken vooral belangrijk dat wij luisteren naar u als ouder. De vragen waarover gesproken gaat worden, kunt u vinden in het ouderportaal van Parnassys. We stellen het op prijs als u de vragenlijst invult. De leerkracht kan de door u ingevulde vragenlijst aanvullen met notities. Omdat de startgesprekken van belang zijn voor het vaststellen van de onderwijsbehoeften van uw kind(eren) wordt van iedere leerling tenminste een ouder verwacht.

oudergesprekken

Lopende het jaar zullen er, naast de startgesprekken en informatieavond, drie momenten zijn voor oudergesprekken. Voor in ieder geval één van deze momenten zult u door de leerkracht uitgenodigd worden. Heeft u een kind in groep 3 of groep 8, dan wordt u sowieso in november uitgenodigd voor een gesprek. Buiten deze momenten om is er altijd de gelegenheid om zelf een afspraak met de leerkracht van uw kind te plannen. U kunt hiervoor contact met de leerkracht opnemen.

5x Per jaar hebben we in alle klassen een inloopmoment. U kunt dan het werk van uw kind(eren) bekijken en zo een kleine indruk krijgen van ‘’het werk in de klas’’.

parro

We werken met de ouderapp Parro. De eerste dag dat uw kind start op school ontvangt u een code om u aan Parro te koppelen. De app is te gebruiken op zowel uw telefoon, tablet als op de computer. Parro is een snelle en veilige communicatieapp en verkleint de afstand tussen ouders en leerkrachten. Via deze weg willen wij u op de hoogte houden van alle belangrijke zaken in de groep(en) van uw kind(eren) als op school.