Meer- en Hoogbegfaade leerlingen

Meer- en hoogbegaafde kinderen moeten worden uitgedaagd en aan hun werk moeten eisen worden gesteld. Wij vinden dat deze groep kinderen geen uitzondering in de groep moeten zijn. Zij doen regelmatig gewoon mee met de klassikale instructie, omdat dit onder andere een sociale activiteit is. Vervolgens gaan deze leerlingen eerder zelfstandig aan het werk of krijgen aangepast werk.

kleuters

Bij de kleuters krijgen kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong aangepaste opdrachten tijdens het werken in de groep.

Wekelijks is er voor de kinderen van groep 2 de mogelijkheid om naar de Reuzengroep te gaan. 

In de Reuzengroep wordt gewerkt met verdiepend werk onder leiding van juf Jo-Else.

compacten en verrijken

Vanaf groep 3 wordt er voor deze kinderen een aanpassing gedaan in het werk dat wordt aangeboden. Enerzijds wordt het werk compact aangeboden, dit betekent dat het kind minder werk hoeft te maken. Anderzijds wordt er verrijkingswerk aangeboden, wat betekent dat er complexere opdrachten worden aangeboden waar meer inspanning voor geleverd moet worden.

Met rekenen geldt dat de methode pluswerk geïntegreerd aanbiedt. In groep 3 wordt gewerkt met werkbladen. Vanaf groep 4 krijgen de leerlingen plussommen aangeboden in hun weektaak en zijn er pluswerkbladen die zij moeten maken.

In groep 3 krijgen de kinderen die al kunnen lezen de “Zon-aanpak” vanuit de methode Veilig Leren Lezen aangeboden.

Vanaf groep 4 wordt er per leerjaar bepaald welk verrijkingswerk wordt aangeboden. Het doel van het verrijkingswerk is: aansluiten bij de motivatie en leerbehoeften van de leerling en het oefenen van metacognitieve, sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden.

Er zijn ook kinderen die uitblinken bij een bepaald vak. Indien dit van toepassing is, wordt gezocht naar uitdagend werk voor enkel dit ene vak om de leerling toch de juiste uitdaging aan te bieden.

Plusklas

Er zijn twee verschillende plusklassen op onze school. De Reuzengroep wordt begeleid door juf Jo-Else. Zij geeft iedere week les aan een groep kinderen uit groep 2 en een groep kinderen uit groep 3 en 4. De Challenge Class is onder leiding van meester Jesse. Er is een groep kinderen uit groep 5 en 6 en een groep kinderen uit groep 7 en 8.

Wie in aanmerking komt, wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren. Zo spelen o.a. het functioneren binnen de eigen groep, de behaalde (Cito-) scores en de observaties van de leerkracht(en) hierbij een rol. Ook wordt er gekeken welke leerlingen de Challenge Class het meest nodig hebben; het ontmoeten van ontwikkelingsgelijken is hier belangrijk.

plusjeklas

Er wordt bij beide plusgroepen gewerkt met de methode ‘Plusjeklas’. De lesmethode werkt op een projectmatige manier waarin de lessen zijn verdeeld in drie domeinen: leren onderzoeken, leren wie je bent en leren ondernemen. De kinderen werken daarbij aan verschillende skills waarop zij meerdere keren per project moeten evalueren.