medezeggenschapsraad

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Het Ministerie van Onderwijs vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad (MR). Besluiten die de directie neemt, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.

leden MR

Op onze school bestaat de medezeggenschapsraad uit zes leden. Drie leden worden gekozen uit- en door de ouders, drie leden worden gekozen uit- en door het personeel van de school.

namens de ouders

  • Berdiene Bons
  • Wilco de Bruin
  • Gijsbert Baan (voorzitter)

namens de leerkrachten

  • Jesse de Bruijn
  • Dieuwertje Visser
  • Jolanda de Krijger

De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn omschreven in het mr-reglement. Mocht u als ouder een bepaald onderwerp  raag behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten.

gmr

Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapraad (GMR) opgericht. De GMR bestaat uit afgevaardigden (een leerkracht en een ouder) van alle scholen die onder de SCOPS vallen. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bespreekt schooloverstijgende zaken met de directeur bestuurder.

contact mr

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn, tenzij anders vermeld, openbaar. Dit geldt eveneens voor de notulen. Op de website van school wordt van iedere vergadering een kort verslagje gepubliceerd, zodat ouders/verzorgers op de hoogte kunnen blijven van de besproken onderwerpen. 

Voor vragen, suggesties, in te brengen onderwerpen, een verzoek tot contact kunt u de MR mailen.

vergadering MR (04-10-22)

Evaluatie schoolreis en schoolkamp

We hebben veel enthousiaste reacties vanuit kinderen en ouders gekregen over het schoolreisje en het schoolkamp. Voor de onderbouw wordt er door de schoolreiscommissie nagedacht over een alternatief voor de naamstickers.

locatie de rank

Kinderen en ouders zijn positief over de nieuwe locatie de Rank voor de groepen 5a en 5b. De kinderen genieten van 'hun' schoolplein en er is meer verbinding onderling tussen de twee groepen. Elke woensdag spelen de kinderen op het plein van de Oranje Nassau.

taalklas

Er is een toelichting gegeven op het nieuwe initiatief 'Taalcafé'. Een samenwerking met de Bibliotheek om te starten met taalles voor ouders van onze school die de taal nog niet (goed) spreken.

De volgende MR vergadering staat gepland op 29 november 2022.